تبلیغات
یار دبستانی - الگوی تدریس همیاری
پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.....

الگوی تدریس همیاری

نویسنده :سوران داروند
تاریخ:جمعه 6 شهریور 1394-11:34 ب.ظ

 تدریس گروهی ؛ مشارکتی همیارانه ؛ تدریس همکارانه؛ تدریس فعال مراحل اجرای الگوی تدریس همیاری

پژوهش  نشان  می دهد كه  با  ترتیب  دادن همكاری محصلان به شكل دو نفری یادرگروه های كوچك به هنگام كاركردن روی فعالیت ها یا  تكالیف ، غالباً نتایج بسیارمثبتی به دست می آید . یادگیری  همكارانه ، مزایای عاطفی و اجتماعی ، مانند  علاقه ی فزونتربه  موضوع درس و ارزشگذاری  بیشتر بدان راترویج می كند ونگرش های مثبت و تعاملات اجتماعی در بین آنان راكه ازنظرجنسیت،نژاد،قومیت،سطوح موفقیت وسایرخصوصیات متفاوت هستند ، افزایش می دهد.یادگیری همكارانه ضمناً   با در گیركردن محصلان دربحث وگفتگو  ظرفیتی برای تحصیل امتیازات شخصی و فرا شناختی به وجود می آوردكه مستلزم آن است تاپردازش اطلاعات مرتبط باتكالیف وراهبرد های حل مسئله راوضوح ببخشند.محصلان وقتی كه دربعضی اشكال یادگیری همكارانه ،  به عنوان  جایگزین تكمیل انفرادی تكالیف محوله،درگیرمی شوند،به احتما ل قوی نتایج بهتری بروز می دهند . 

 

                                                                           روش همیاری                 

 

      انسان دوست  دارد درجمع شركت كند  و مورد  پذیرش دیگران  قرار گیرد . كودكانی كه مورد پذیرش  قرار نگیرند  با  استفاده ازمكانیسم های دفاعی متعددی  احساس نامطلوب  خود را  بروز می دهند . طرد شدن و مورد  قبول  دیگران قرار نگرفتن نه تنها كودكان بلكه بزرگسالان رانیز ناراحت ونگران می سازد .

         ویژگی رویكرد های سنتی  به  تدریس عبارتست ازدروسی برای كل كلاس كه دنباله اش ،صرف وقت برای كاردرجا و نشستنی  است . در طول  این  مدت  ، دانش آموز به  تنهایی روی  تكالیف  تعیین  شده  كار می كند . رویكرد های یادگیری همكارانه  دروس كل كلاس را محفوظ نگه  می دارد ،  ولی  جای  یك بخش از وقت كارانفرادی نشستنی رابه فرصت هایی می دهد كه محصلان  دو  به  دو  یا در گروه های كوچك ، در تمرین ها و فعالیت های كاربردی  به كار بپردازند . یادگیری همكارانه می توانددرفعا لیت هایی به كاررود  كه  دامنه ی  آنها ازتمرین ومشق تایادگیری داده ها ومفاهیم ، و بحث و حل مسئله  وسعت دارد . شاید بالاترین ارزش یادگیری همكارانه این  باشد كه  راهی است برای  متعهدكردن  محصلان به یاد- گیری سودمندوجدی كه باوظایف و تكالیف اصیل در یك محیط اجتماعی همراه است .
 
   محصلان در حالت دو به دو یادرگروه های كوچك ، شانس بیشتری  برای  حرف زدن  دارند  تا در فعالیت هایی كه به كل كلاس مربوط می شوند .ضمناً احتما ل بیشتری هست كه محصلان  كمرو  و خجالتی خود را  در بیان آراء  و نظریات در این محیط های خود مانی تر ، راحت تر احساس  كنند . برخی از شكل های  یادگیری  همكارانه   ایجاب  می كنند كه  شاگردان  یكدیگر را در دستیابی فردی به اهداف یادگیری یاری  دهند و برای مثال این مهم را بابحث در باره ی نحوه ی پاسخ گویی به تكالیف محوله ، وارسی تكا لیف  انجام  شده ، یا ارائه پس خور یا كمك مربی  به  انجام  رسانند  . سایر  اَشكا ل  یادگیری همكارانه  مستلزم  آنند كه شاگردان بایكدیگر برای  محقق  كردن  یك  هدف گروهی ، با روی گذاشتن  توان ها و امكا نات  خود و سهیم  شدن  در كار همكاری كنند .
 
 الگو های یادگیری  همكارانه كه  مستلزم كاركردن  شاگردان  با یكدیگر برای  تولید یك  محصول گروهی هستند غالباً این ویژگی را دارندكه نوعی تقسیم كاردربین افرادمشاركت كننده درگروه را عملی می كنند .
   روش های یادگیری همكارانه بنابربیشترین احتمال ، باعث تقویت نتایج  یادگیری  می شوند، البته  به  شرط آن كه اهداف جمعی را بامسئولیت فردی درهم آمیزند.این بدان معنی است كه هرعضوگروه به سهم خوددرقبال تحقق اهداف یادگیری ، جوابگو  و مسئول  باشد . محصلان می دانند كه از هر عضو گروه ممكن است خواسته شود كه به هر یك از پرسش های گروه پاسخ دهد ، یا ممكن است  از فرد فرد آنها درموردآنچه یاد می گیرند امتحان شود .فعالیت هایی كه دراَشكال و شیوه های یادگیری همكارانه مورد استفاده قرارمی گیرندبایدباخوداین شیوه ها تناسب داشته باشند. بعضی فعالیت ها درطبیعی ترین شكل خود به وسیله ی  افراد  و به  تنهایی  انجام می شوند . فعالیت های دیگری  هستند كه شاگردان دوبه دو روی آنها كار می كنندوبالاخره باز هم فعالیت های  دیگری  وجود دارند  كه  به وسیله ی گروه های  كوچك سه تا شش نفری محصلان به انجام می رسند .در  زمان هایی كه محصلان دارند دو به دو و یا درگروه های كوچك كارمی كنندوظیفه ی  معلم این است كه بچرخدو بر پیشرفت  كارها نظارت كند ، اطمینان یابد گروه ها دارند كارخود را به شكل ثمربخشی انجام می دهند وهر  گونه كمك لازم را در اختیارشاگردان قراردهد .
 در گروه چون قدرت و زور و اجباری در كار نیست،راه عملی توسط افراد انتخاب می شود .یكی ازمحاسن گروه آن  است كه اعضاء  گروه  می توانند  انتظارات ، امیدها ترس هایشان  را مبادله كنند و در ضمن تلاش و فعالیت  متوجه  می شوند كه   دیگران هم  مانند او مشكلاتی دارند ، اگراعضای گروه به هم اعتماد كنند و همدیگر راقبول بنمایند یادگیری از طریق بحث وتجزیه وتحلیل انجام خواهد گرفت .
 پژوهشگران اظهار داشته اند كه یادگیری یك فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله ی تولید دانش و اطلاعات حیاتی است. در سال های اخیر بسیاری از معلمان فواید و اثرگذاری های راهبردهای یادگیری را از طریق همیاری دریافته اند. یادگیری از طریق همیاری یك قالب یا چهارچوب آموزشی است كه در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شكل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.
 
هدف: هدف نهایی از كاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. در واقع با وجود تفاوت های موجود در روش اجرای الگو، پنج عنصر در استفاده از الگوی یادگیری از طریق همیاری بسیار اساسی به نظر می آید:
همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تكرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد كه یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون كارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم كار موفق شوند. بنابراین، مشاهده می شود كه دانش آموز در گروه های یادگیری از طریق همیاری باید بیش از یادگیری در قالب الگوهای دیگر به فعالیت بپردازند.
امروزه، متخصصان آموزش و پرورش الگوهای گوناگونی را برای همیاری به كار می برند
 

مراحل اجرای الگو                
1- ابتدا گروه ها شكل می گیرند. گروه های ناهمگن كه دارای اطلاعات و توانایی های مختلف، گوناگون و متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث كارآمدشدن یادگیری می شود. توجه داشته باشید كه یكی از هدف های یادگیری از طریق همیاری این است كه دانش آموزان یادبگیرند با هر كسی كار كنند.
 
(اگر هدف تسلط در مهارت های خاصی باشد، می توان از گروه همگن استفاده كرد) پس از تشكیل گروه ها معلم به كمك دانش آموزان قوانینی را تدوین می كنند كه بهتر است تعداد آنها محدود باشد (حدود 3 تا 5 قانون)
كلاس باید در مورد این قوانین توافق كند. این قوانین را می توان در تابلوی كلاس نصب كرد.
 
نمونه های این قوانین عبارتند از:
- گروه های مختلف نمی توانند با همدیگر صحبت كنند.
 
- همه عضوی از گروهند و در كارها همه باید شركت كنند و سهیم شوند.
 
- اول سؤالات خود را از اعضای گروهتان بپرسید بعد از معلم سؤال كنید.
 
2- در این مرحله معلم حدود 15 دقیقه درباره ی هدف های مهم درس، انتظاراتی كه از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس كه نیاز به توضیح دارد صحبت می كند (اهداف را بهتر است به طور غیرمستقیم مثلا˝ از طریق پرسش، فعالیت و یا حتی عكس مطرح نمود)
3- در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود كه در یك زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت هایی كه در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و كار كنند. تنظیم و كنترل وقت در این مرحله لازم است و معلم با حضور در گروه های مختلف ضمن ارزشیابی غیر محسوس از كار گروه ها در صورت ضرورت راهنمایی های لازم را انجام می دهد.
 
4- در این مرحله نتایج كار گروه ها به نمایش گذاشته خواهد شد. برای نمایش كار گروه ها روش های مختلفی وجود دارد مثلا" می توان از مدیر هر گروه خواست تا در یك زمان مشخص و كوتاه نتایج كار گروه خود را ارائه دهد و سپس معلم یا سایر گروه ها می توانند پرسش هایی از وی یا سایر اعضای گروهش داشته باشند. روش دیگر این است كه هر گروه نتایج كار خود را روی یك برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصویر درآورده و این برگه ها روی تابلو یا دیوار كلاس نصب شده و در معرض دید و نقادی سایر گروه ها قرار گیرد
 
5- در آخرین مرحله كه مرحله ی ارزشیابی است معلم كار گروه ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد. در این مرحله معلم می تواند از چك لیست هایی كه در اختیار دارد استفاده كند و اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی را مورد نظر قرار دهد. همچنین برای ارزشیابی می توان از گروه ها كمك گرفت و با كمك گروه ها معیارهایی برای ارزشیابی تدوین نمود و براساس این معیارها حتی خود گروه ها می توانند به ارزشیابی از كار خود (خودارزشیابی) بپرازد.                                                                       گردآورنده:شهلا برزویی پور
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سوالات آزمون آیین نامه
یکشنبه 29 بهمن 1396 09:50 ب.ظ
ممنون خیلی عالی بود
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 05:39 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you have been utilizing?

I'm having some small security problems with my latest site and I'd like
to find something more safeguarded. Do you have any solutions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر